Podeljena koncesija za graditev sedežnice Jezerca na Krvavcu

Vlada RS je na seji izdala odločbo, s katero je Rekreacijsko turističnemu centru Krvavec podelila koncesijo za graditev sedežnice Jezerca na Krvavcu.

Zakon o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03) v drugem odstavku 28. člena določa, da se brez objave javnega razpisa podeli koncesija za graditev žičniške naprave, ki je prometno povezana z že obstoječo žičniško napravo. Koncesija za graditev sedežnice Jezerca se podeli na zemljiških parcelah 1040/1 in 1040/2, obe k.o. Šenturška gora, oziroma na novonastalih parcelah 1040/43, 1040/44, 1040/46, 1040/47 in 1040/48, vse k.o. Šenturška gora, na katerih je bila izvedena nova parcelacija v času podane vloge.


Smučišče Krvavec [foto: Klemen Zibelnik/smucka]

Družba RTC Krvavec, d.d., je s popolno vlogo 10. maja letos ministrstvu predložila zahtevane podatke iz 2. člena Uredbe o koncesiji za graditev sedežnice Jezerca na Krvavcu (firmo vlagatelja, soglasja lastnikov zemljiških parcel, navedbo lokacije žičniške naprave, podatke o dostopnosti in številu parkirnih mest, podatke v zvezi z ureditvijo smučarskih prog, investicijski program itd.). Vlagatelj izpolnjuje tudi vse pogoje, ki jih zahteva 3. člen uredbe, saj ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve, ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijskega postopka, je finančno in poslovno sposoben ter ima strokovno usposobljene kadre in zadostne tehnične zmogljivosti za opravljanje koncesije.

Leave a Comment